گروه شیمی آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد

آزمون شیمی 2

باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:                                        امتحان: شیمی(2)             تاریخ:                     وقت: 90 دقیقه           شماره:

زمان برگزاری: 13                                                    دبیرستان شهید  رنگرز                          کلاس:                      دبیر:

طراح سوال: آقای                                     دانش­آموز عزیز لطفاً در این کادر چیزی ننویسید.

نمره به عدد:                             به حروف:

تاریخ:        /      /   13           امضاء:

نمره تجدید نظر به عدد:              به حروف:

تاریخ:        /      /   13     تجدیدنظرکننده:          امضاء:

1- هریک از موارد زیر از نتایج آزمایش­های کدام دانشمند بوده­است؟ ( نام دانشمند مربوطه را بنویسید؟ )

الف) همه­ی اتم­های یک عنصر مشابه یکدیگرند.

ب) همه­ی مواد دارای الکترون هستند.

ج) بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشکیل می­دهد.

د) الکترون در اتم هیدروژن در مسیری دایره­ای شکل به دور هسته گردش می­کند.

1

2- جنس پرتوهای زیر را مشخص کنید:

الف) پرتوهای کاتدی            ب) پرتو آلفا           ج) پرتو پتا           د) پرتو گاما

1

3- نام مدل اتمی دانشمندان زیر را بنویسید:

الف) تامسون           ب) رادرفورد            ج) بور              د) شر و دینگر

1

4- عدد اتمی عنصری 26 و تفاوت نوترونها و پروتون­هایش 4 واحد است.

 تعداد پروتون- الکترون- نوترون و عدد جرمی آن را مشخص کنید.

1

5- عنصری دارای دو ایزوتوپ می­باشد. یک ایزوتوپ آن دارای جرم 5/13 و فراوانی 80 درصد و دیگری دارای جرم 16 است. جرم اتمی میانگین این عنصر را بدست آورید.

1

6- چهار عدد کوانتومی برای اوربیتال­های زیر لایه d3 را بنویسید.

2

7- زیر لایه­های P5- F4- S6 را با راه حل برحسب کاهش یا افزایش انرژی مرتب کنید.

1

8- الف) آرایش الکترونی نموداری (اوربیتالی) اتم آهن (Fe 26) را رسم کنید.

ب) چند الکترون با 0= L در اتم آهن وجود دارد؟

ج) چند الکترون با 2= L در اتم آهن وجود دارد؟

1

9- الف) آرایش الکترونی نوشتاری اتم منگنز (Mn25) را رسم کنید.

ب) این عنصر به کدام دسته از عناصر ( عناصر اصلی دسته S- عناصر اصلی دسته P- عناصر واسطه) تعلق دارد؟ چرا؟

ج) دوره و گروه منگنز را در جدول تناوبی بیان کنید؟

5/1

10- در مورد آرایش­های الکترونی زیر (مربوط به اتم هیدروژن) به سوالات داده شده پاسخ دهید:

+

+

+

                                                                                         

 

                                   (A)                                  (B)                                      (C)

الف) کدامیک از این حالت­ها را می­توان حالت پایه نامید؟ چرا؟

ب) الکترون در کدام حالت یا حالت­ها در حالت برانگیخته قراردارد؟ چرا؟

ج) شرط رفتن از حالت A به حالت B چیست؟

د) شرط رفتن از حالت B به حالت C چیست؟

2

11- الف) چرا مندلیف در جدول پیشنهادی خود، برخی از خانه­های جدول خود را خالی درنظر گرفت:

ب) چرا عناصری که در یک گروه قرارمی­گیرند، خواص شیمیایی نسبتاً مشابه دارند؟

2

12- الف) مبنای تنظیم جدول تناوبی عناصر در جدول مندلیف و جدول امروزی چیست؟

ب) قانون تناوبی جدول تناوبی امروزی را بیان کنید؟

1

13-  چرا فلزهای قلیایی (عناصر گروه اول) را در آزمایشگاه در زیر نفت نگه­داری می­کنند؟

1

14- چرا به عناصر گروه هفدهم، هالوژن می­گویند؟

1

+

+

+

15- باتوجه به شکل زیر شعاع اتمی کووالانسی و

شعاع اتمی وان درووالسی اتم A را مشخص کنید. (با راه حل)؟

                                                                                                                                         390       Pm220

1

16- جدول زیر، بخشی از جدول تناوبی است. باتوجه به آن به سوالات زیر پاسخ دهید:

F

O

N

2=n

d

S

P

3=n

الف) کدامیک بیشترین و کدامیک کمترین الکترونگاتیوی را دارد؟ چرا؟

ب) کدامیک بیشترین و کدامیک کمترین شعاع اتمی را دارد؟ چرا؟

 

«پایان- موفقیت یکایک شما عزیزان آرزوی قلبی ماست» نیکدل

5/1

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰ساعت 7:55  توسط سید مظاهر موسوی-علی تقی زاده  |